Interdealer Capital Invest S.A. este societate de servicii investiţii financiare (S.S.I.F.), cu sediul in Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1083/1996, CUI 8550816, cont bancar RO89 BTRL RONCRT0098593802 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentată legal de Benche Narcis Horatiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau oricare alt membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii. Interdealer Capital Invest S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni la data de 18.06.1996, cu un capital social iniţial de 100.000.000 lei. Societatea este membru al Bursei de Valori Bucureşti, al Fondului de Compensare a Investitorilor si al S.C. Depozitarului Central S.A. În prezent, capitalul social al Interdealer Capital Invest S.A. este de 2.528.000,00 lei, autorizat prin Autorizatia ASF nr. 158/29.11.2022.

S.C. Interdealer Capital Invest S.A. este autorizata ca societate de servicii investiţii financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936 / 24.06.2003 si este supravegheata de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, Tel: 021-6596366, Fax: 021-6596051.

Interdealer prezentare companie

S.C. Interdealer Capital Invest S.A.  este autorizată să desfasoare urmatoarele servicii si activitati de investitii, precum si servicii auxiliare:

       A. Servicii și activități de investiții:

  1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare.
  2. Executarea ordinelor în numele clienţilor.
  3. Administrarea de portofolii.
  4. Consultanţă de investiţii.
  5. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm.

        B. Servicii auxiliare:

  1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă „serviciul de administrare centralizată“ prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
  2. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi.
  3. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii.
  4. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare.