1.     Dreptul oricarui actionar

1.1  Informarea cu caracter general realizata cu ocazia adunarilor generale.

Dreptul comun in acesta materie il reprezinta Art. 117 indice 2 alin.(3) din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata. Conform dispozitiei acestui text normativ, orice actionar indiferent de numarul de actiuni detinut are dreptul de a adresa consiliului de administratie, respective directoratului, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand sa i se raspunda in cadrul anunarii. Intrebarile in cauza trebuie sa fie in legatura cu activitatea societatii, intelegandu-se prin aceasta toate actele administratorilor, directorilor si celorlalti reprezentanti ai societatii care au legatura cu derularea afacerilor societatii. Intrebarile pot sa vizeze si chestiuni care nu sunt incluse pe ordinea de zi si deasemenea pot sa vizeze  atat operatiuni derulate de companie in trecut cat si operatiuni care se preconizeaza a se desfasura in viitor.

1.2. Informarea realizata cu prilejul convocarii adunarilor generale.

Normele incidente dreptului de informare  al actionarilor cu ocazia convocarii adunarii generale sunt cele referitoare la obligativitatea publicarii convocatorului intr-un ziar local de larga circulatie si in Monitorul Oficial. (art. 117. alin(3) Legea 31/1990) precum si cele care prevad continutul minim al convocatorului (art. 117 alin.(6) Legea 31/1990 si art.135 alin.(1) Regulamentul CNVM nr.1/2006)

Documentele pe care societatea trebuie sa le puna la dispozitia actionarilor minoritari inaintea adunarii generale a actionarilor sunt cele mentionate la art. 117 indice 2 alin.(1) si alin.(2) din Legea 31/1990. Acestea prevad ca in cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu art. 117 indice 1, precum si documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor. Pentru a puncta acest lucru CNVM-ul a venit cu punctari suplimentare in art.136 alin(2) al Regulamentului nr.1/2006 specificand ca data începând cu care documentele, materialele informative şi procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acţionarilor, este anterioară cu cel puţin cinci zile datei de întrunire pentru prima dată a adunării generale.

Nerespectarea dispozitiilor referitoare la continutul minim al convocatorului si publicarea acestuia in presa si in Monitorul Oficial poate avea efecte asupra valabilitatii hotararilor adunarilor generale (se poate cere anularea hotararii).

2.     Drepturile specifice actionarilor care detin un anumit procent din capitalul social

2.1. Drepturile  actionarilor ce detin minim 5% din capitalul social

a) Dreptul de a convoca adunarea generala a actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1) din Legea 31/1990 administratorii sau membrii directoratului unei societati sunt obligati sa convoace in termen de maxim o luna de la primirea cererii adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cu alte personale cu care actioneaza in mod concertat minim 5% din capiotalul social al societatii, sau un procent mai mic daca actul constitutiveprevede acest lucru.

In ipoteza in care un actionar al unei societati listate care detine peste 5% din capitalul social al emitentului, dar detinerea sa se situiaza sub pragul de 10% (actionar semnificativ) mentionat in Legea 297/2004 a pietei de capital , formuleaza o cerere de convocare a unei adunari generale a actionarilor el isi va putea intemeia petitia sa pe dispozitiile de drept comun ale Legii 31/1990.

De lege ferenda se impune corelarea dispozitiilor normative special (Legea piatei de capital ) cu cele generale (Legea societatilor comerciale ) astfel incat sa fie eliminate acesta imposibilitate obiectiva de respectare a tuturor normelor legale incidente in material convocarilor adunarilor generale la cererea actionarilor ce detin un anumit procent din capitalul social. Modificarea legislativa va trebui sa se produca asupra textului legii pietei de capital care in acest moment este mai restrictiv decat prevederile Legii societatilor comerciale in ceea ce priveste drepturile actionarilor de a convoca adunari generale.

b) Dreptul de a introduce noi puncte de discutie pe ordinea de zi a unei adunari generale

In temeiul art. 119 din Legea 31/1990 un actionar care detine minim 5% din capitalul social al unei societati poate obtine convocarea adunarii generale fie ca este vorba  de adunarea ordinara fie ca este vorba de cea extraordinara asa cum am aratat la punctul precedent, putand solicita inscrierea pe ordinea de zi o oricarei probleme care se afla in competenta acestor adunari.

In art. 243. Alin.(1) din Legea 297/2004 se prevede in mod expres obligatia consiliului de admninistratie de a include pe ordinea de zi toate punctele solicitate de catre actionarul ce detine peste 5% din capitalul social al unui emitent.

In sprijinul acestei teze vine si art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 care acorda posibilitatea actionarului ce detine peste 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, instituind obligativitatea consilului de administratie sau dupa caz a directoratului de a publica textul propunerilor si de a le aduce astfel la cunsotinta celorlalti actionari.

c) Dreptul de a solicita rapoarte suplimentare

Un drept specific al actionarilor care au detineri insumand un procent de minim 5% din capitaliul social al emitentului il reprezinta cel prevazut de art. 259 din Legea 297/2004. Potrivit acestui text legal, acesti actionari pot cere auditorului financiar al societatii un raport suplimentar referitor la anumite operatiuni ale societatii, acesta fiind obligat sa dea curs solicitarii.

Auditorul astfel sesizat trebuie sa intocmeasca in termen de 30 de zile, pe baza informatiilor primite de la administrator, rapoarte suplimentare, in conformitate cu standardele de audit financiar, cu standardele international de contabilitate si tinand cont de cadrul de raportare din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Administratorii sunt obligati sa furnizeze auditorilor solicitarea de raport suplimentar impreuna cu toate informatiile solicitate, in maxim 5 zile de la data inregistrarii solicitarii.

d) Dreptul de a introduce in numele societatii actiunea de raspundere impotriva administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, precum si a cenzorilor sau auditorilor financiari.

Avand in vedere dispozitiile art.77 din Legea 31/1990 s-a format opinia generala ca suntem in prezenta unei duble raspunderi a administratorilor unei societati comerciale:

  • Raspunderea contractuala – intemeiata pe contractual de mandat, actul constitutiv al societatii si dispozitiile adunarilor generale ordinare sau extraordinare;
  • Raspunderea civila delictuala – bazata pe prevederile legale.

Temeiul juridic al angajarii raspunderii administratorului il reprezinta, in primul rand art. 114 indice 2 alin.(1) din Legea 31/1990 “Administratorii sunt raspunzatori  de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art.72 si 73” . In acelas timp prevederile art. 144 indice 1 alin.(1) din Legea 31/1990 indica faptul ca membrii consiliului de administratie trebuie sa-si exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, iar potrivit art. 114 indice 1 alin.(4), membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Raspunderea administratorului este angajata ori de cate ori suntem in prezenta unei fapte de incalcare a unei indatoriri fata de societate din partea conducerii acesteia. Acesta incalcare poate consta in fraudarea unei norme legale sau contractuale sau intr-un simplu act cauzator de prejudicii. (neconvocarea adunarilor generale la cererea actionarilor indreptatiti sa o faca, nerespectarea dreptului la informare etc.) Incalcarea dispozitiilor statutare sau ale adunarilor generale ale actionarilor poate atrage si ea raspunderea administratorilor culpabili. Efectuiarea de acte de gestiune aducatoare de prejudicii pentru societate – dezinteres vadit pentru gestiunea societatii, a manifestarii neglijentei in conducerea afacerilor societatii, a exercitarii actelor de concurenta neloiala fata de societate, abuzului de functii in vederea obtinerii de avantaje materiale anormale. Fapta care atrage raspunderea administratorilor poate fi si o inactiune (neluarea de masuri concrete care sa stopeze pierderile societatii). Raspunderea administratorilor pentru omisiune este clar specificata in art. 144 indice 2 alin.(5) din Legea 31/1990. Raspunderea administratorilor poate fi invocata si in cazul incalcarii prevederilor art. 144 indice 1 alin.(4) din Legea 31/1990 incalcarea obligatiei generale de loialitate fata de societate si art. 144 indice 1 alin.(5) din Legea 31/1990 care se refera la obligatia de a nu se divulga informatii confidential despre societate. Incalcarea prevederilor art. 241 alin.(3) din Legea 297/2004 ce prevede ca orice act de vanzare, inchiriere sau leasing pe termen mai mare de un an, daca valoarea contractelor depasesc mai mult de 20% din valoarea totala a activelor imopbilizate mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, fara aprobarea adunarii generale constituie prejudiciu adus societatii si poate fi folosit pentru angajarea raspunderii administratorilor.

Pentru a putea fi angajata raspunderea administratorului fata de societate nu este suficienta doar probarea incalcarii prevederilor legale ci este necesar si dovedirea existentei unui prejudiciu adus societatii in cauza.

Prejudiciul poate consta in:

  • Pierderi contabile inregistrate de societate ca urmare a derularii unor contracte sau ca urmare a unei decizii de afaceri pagubitoare;
  • Efectuarea unor cheltuieli nejustificate in raport cu rezultatul obtinut;
  • Beneficii nerealizate;
  • Plata unor amenzi catre bugetul de stat ca urmare a incalcarii de catre societate a unor dispozitii legale;

Actionarii ce detin minim 5% din capitalul social al unui emitent pot cere introducerea pe ordinea de zi a adunarii atat ordinare cat si extraordinare a actiunei de raspundere impotriva administratorului.

e) Dreptul de a reclama cenzorilor sau auditorilor financiari fapte legate de gestiunea societatii

Un actionar sau un grup de actionari care detin impreuna mai mult de 5% din drepturile de vot ale unei societati pot cere rapoarte auditorilor sau cenzorilor respective societati in conformityate cu dispozitiile art.164 indice 1 din Legea 31/1990. Acest text legal are aplicabilitate mai cu seama in cazul societatilor inchise (delistate) deoarece administratorii se pot prevala de dispozitiile sus-mentionate ale art. 259 din Legea 297/2004.

2.2. Drepturile  actionarilor ce detin minim 10% din capitalul social

a) Dreptul de a soclicita intocmirea de rapoarte privind gestiunea societatii

In conformitate cu art. 136 alin.(1) din Legea 31/1990 unul sau mai multi actionari ce detin cel putin 10% din capitalul social al unui emitent vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport care sa le fie inmanat si totodata predate oficial administratorilor societatii precum si cenzorilor si auditorilor interni.

Pentru a putea fi formulata o astfel de cerere este obligatoriu precizarea unor acte de gestiune concrete care vor urma a fi verificate de catre expertii desemnati de instanta. Este necesar ca petentii sa indice in mod clar care anumite operatiuni se cer verificate, expertii desemnati de instanta nu au ca obiect verificarea intregii gestiuni a societatii. Onorariile expertilor vor suportate de catre societate mai putin atunci cand sesizarea a fost facuta cu rea intentie.

b) Dreptul de a solicita si obtine prin forta legii aplicarea metodei votului cumulativ

In temeiul art. 235 din Legea 297/2004 la cererea unui actionar semnificativ alegerea membrilor consiliului de administratie se va efectua obligatoriu prin metoda votului cumulativ. Aplicarea metodei votului cumulativ se poate solicita fie odata cu cererea privind convocarea adunarii generale a actionarilor formulate de actionarul semnificativ in baza art. 119 din Legea 31/1990, fie in cazul in care alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratie se afla pe ordinea de zi a adunarii generale.