Prevenirea Spalarii banilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului

 

  1. În baza prevederilor Legii Nr. 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, societatea comercială INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. aplică metodele de cunoaştere a clientelei şi a obligaţiilor impuse de acestea.
  2. În vederea aplicării prevederilor legale, societatea are următoarele obligaţii:

Pentru clienţii persoane fizice:

– Să stabilească identitatea clientului, pe baza unui document oficial şi să înregistreze în evidenţe corespunzătoare, identitatea clienţilor lor;

– Să depună diligenţele necesare pentru verificarea informaţiilor furnizate de client, în cadrul procedurii de identificare; verificarea se poate realiza prin vizite la adresa indicată, prin schimb de corespondenţă şi/sau prin accesarea numărului de telefon furnizat de client;

– Să solicite şi obţină, sub semnatură, cel puţin următoarele informaţii:

a.) numele şi prenumele complet al clientului şi orice alte nume folosite (ex. pseudonim);

b.) locul şi data naşterii;

c.) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

d.) numărul şi seria documentului de identitate;

e.) data eliberării documentului de identitate şi entitatea care l-a emis;

f.) domiciliul stabil/reşedinţa (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara);

g.) cetăţenia, naţionalitatea şi ţara de origine;

h.) calitatea de rezident/nerezident;

i.) telefon/fax, adresa de posta electronica;

j.) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată;

k.) denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia;

l.) funcţia publică deţinută dacă este cazul;

m.) numele beneficiarului real, dacă este cazul

– Să păstreze o copie a documentului de identificare a clientului.

Pentru clienţii persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică:

a.) denumirea;

b.) forma şi structura juridică;

c.) numărul, seria şi data certificatului de înregistrare / documentului de inregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la autorităţi similare sau echivalente;

d.) capitalul social subscris şi vărsat;

e.) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

f.) instituţia de credit şi codul IBAN;

g.) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcţii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului şi specimenul de semnătură al acestora;

h.) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

i.) structura acţionariatului/asociaţilor;

j.) telefon, fax, şi după caz, e-mail, adresă pagină internet;

k.) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată;

l.) numele/denumirea beneficiarului real.

– Să reţină după caz, copii ale:

a.) actul constitutiv/contractul de societate şi statutul;

b.) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;

c.) certificat constatator eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (pentru societăţile comerciale) sau autorităţi similare din statul de origine şi documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, care să ateste informaţiile care ţin de identificarea clientului;

d.) o declaraţie semnată de către reprezentanţii legali cu privire la activitatea desfăşurată de client şi la funcţionarea legală a acestuia.

Documentele prezentate de clientul persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor include traducerea legalizată în limba română, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

În cazul în care clientul nu doreşte să furnizeze parţial sau total, datele menţionate la punctul 2, dar doreşte să continue derularea raporturilor comerciale, se va întomci un raport operativ scris despre această situaţie de către persoana de legătură cu Oficiul.

 

Pe baza raportului, persoana de legătură, dacă va considera că sunt indepliniţi indicatorii de anomalie, poate cere prin raport conducerii societăţii, întreruperea relaţiilor comerciale cu clientul respectiv.

 

Persoana de legătură, dacă va considera că sunt îndepliniţi indicatorii de anomalie, va întocmi raportul de tranzacţii suspecte către Oficiu şi A.S.F..

Indicatorii de anomalie sunt (enunţiativ şi nu limitativ):

– Tranzacţii de sume mari de bani, care nu sunt în concordanţă cu profilul economic al clientului.

– Solicitări ale clienţilor sau reprezentanţilor acestora de a efectua tranzacţii cu sume mari de bani prin folosirea nejustificată a numerarului sau a unor instrumente de plata incompatibile cu practica uzuală şi cu natura operaţiunii.

– Reprezentanţii care se opun în a dezvălui numele persoanelor în numele cărora acţionează, care renunţă să finalizeze efectuarea tranzacţiei în momentul când li se cere prezentarea unor documente informative cu privire la clienţii lor.

– Tranzacţii cu sume mari de bani realizate de către (sau în interesul) persoanelor fizice sau juridice având domiciliul în ţări cunoscute ca desfăşurând activităţi ilegale.

INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligaţia de a raporta către Oficiu şi A.S.F., prin intermediul persoanei de legătură, operaţiunile suspecte de spălare de bani sau de finanţare a actelor de terorism şi operaţiunile de depunere/retragere de numerar a căror limită mimimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro si transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, sub forma rapoartelor stabilite de către Plenul Oficiului.

 

Rapoartele operative şi rapoartele de tranzacţii suspecte, au caracter confidenţial; ele vor fi arhivate şi păstrate separat de celelalte documente ale societăţii, iar accesul la ele va fi restricţionat; rapoartele vor fi arhivate pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea operaţiunii; la expirarea termenului, acestea pot fi distruse.

 

Informatiile conţinute în rapoartele operative şi în cele de tranzacţii suspecte, nu pot fi transmise către terţi, decât în condiţiile legii.