Acţionar semnificativ – persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;

Agent pentru servicii de investiţii financiare – persoana fizică aflată sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unui singur intermediar, care prestează servicii de investiţii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;

Apel în marjă – cererea cu titlu de obligativitate, formulată de casa de compensare/contrapartea centrală către un membru compensator sau de un membru compensator către un client ori un membru noncompensator pentru încadrarea în limitele impuse contului în marjă;  

Angajament standby – serviciul de investiţii financiare prin care o S.S.I.F. caută subscriitori sau cumpărători în numele emitentului sau al vânzătorului instrumentelor financiare şi garantează acestora o valoare minimă a subscrierilor sau cumpărărilor, angajându-se să subscrie sau să cumpere pe cont propriu orice instrument financiar care nu a fost vândut.

Anunţ de ofertă publică – anunţul lansat de o persoană sau un grup de persoane prin care se aduc la cunoştinţa publicului principalele informaţii privind condiţiile ofertei publice, inclusiv cele referitoare la modalităţile prin care prospectul/documentul de ofertă este disponibil publicului;

Anunţ preliminar de ofertă publică de preluare – anunţul lansat de o persoană sau grup de persoane care intenţionează să preia o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sunt tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi care, după avizarea de către A.S.F., se publică în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului şi se transmite societăţii subiect al preluării precum şi operatorului pieţei reglementate/sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective;

Bănci de dezvoltare multilaterală – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investiţii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Fondul European de Investiţii, Corporaţia Interamericană de Investiţii şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor;

Capital iniţial al S.S.I.F. este parte a fondurilor proprii şi cuprinde:

 1. a) capitalul social subscris şi vărsat;
 2. b) prime de emisiune, mai puţin pentru acţiunile preferenţiale cumulative;
 3. c) rezerve (rezerve legale, rezerve pentru acţiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve), cu excepţia rezervelor din reevaluare;
 4. d) rezultatul reportat, reprezentând profit sau pierdere, auditat de un auditor financiar;
 5. e) profitul net al exerciţiului financiar curent, auditat de un auditor financiar, din care se scad orice taxe şi dividende care pot fi identificate;

Clasă de valori mobiliare – cuprinde valorile mobiliare de acelaşi tip, care au aceleaşi clauze şi caracteristici (valoare nominală, drept de vot, drept de plată a dividendelor şi drepturi de preferinţă – pentru acţiuni – şi, respectiv, valoare nominală, preţ, dobândă, durata/scadenţă, condiţii de răscumpărare, plan de rambursare, drepturi de conversie – pentru obligaţiuni) şi sunt emise de acelaşi emitent;

Client – orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică pentru care entităţile reglementate prestează servicii în baza unui contract;

Client obişnuit (  retail client ) – clientul care nu este client profesional ;

Client profesional – clientul care posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate în reglementările emise de A.S.F. şi să îndeplinească criteriile prevăzute în aceleaşi reglementări, conform normelor europene.

Compensarea – înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să fie datorată;

Compensaţie – valoarea investiţiei compensate care se plăteşte de către Fond investitorului, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, până la concurenţa obligaţiei totale a membrului faţă de investitorul său, dar nu mai mult de limita plafonului stabilit în conformitate cu prezentul regulament;

Cont client – contul deschis la S.S.I.F., în numele clientului, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestuia;

Cont comun de investiţii – investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate;

Cont în marjă – contul în care se evidenţiază fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare constituite în vederea garantării poziţiilor deschise, precum şi drepturile dobândite şi obligaţiile asumate;

Cont persoane relevante (staff) – contul deschis la S.S.I.F., în numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor, auditorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare sau al oricăror alţi angajaţi sau colaboratori ai S.S.I.F., precum şi al persoanelor cu care aceştia se află în legături strânse, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestora;

Cont propriu – contul în nume propriu deschis pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale unei S.S.I.F.;

Contract de compensare-decontare – contractul încheiat între casa de compensare/contrapartea centrală şi un membru compensator sau între un membru compensator şi un membru noncompensator, prin care membrul compensator se obligă să efectueze, la o casă de compensare/contraparte centrală, înregistrarea, compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate;

Contract la distanţă – orice contract, referitor la servicii de investiţii financiare, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii de investiţii financiare, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii de investiţii financiare la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia;

Contribuţie – suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art.51 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, de către membrii acestuia;

Consultanţă de investiţii – recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare;

Date de identificare – în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetăţenii străini, al paşaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa complete: stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină internet, capitalul social subscris şi vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine , banca şi codul IBAN;

Dată de înregistrare – data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, denumită în continuare AGA care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA;

Dată de referinţă – data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care participă la AGA şi votează în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocării AGA;

Data ex – dividend: data de tranzacționare pe o piață reglementată, dată de la care cumpărătorii unei acțiuni nu mai beneficiază de drepturile asociate acesteia și asupra cărora nu se mai răsfrâng efectele hotărârilor AGA.

Depozitar central– entitate specifică pieței de capital, persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, autorizată şi supravegheată de A.S.F., care efectuează operaţiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea.

Dividend-venituri obţinute din acțiuni, care reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite, la care deţinătorul de acţiuni este îndreptăţit.

dreptul de preferinţă – valoare mobiliară negociabilă, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie cu prioritate acţiuni în cadrul unei majorări a capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi deţinute la data subscrierii, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferinţă sunt acordate tuturor acţionarilor înscrişi la data de înregistrare în registrul emitentului, indiferent de participarea acestora la AGEA emitentului sau de votul exprimat de aceştia cu privire la majorarea capitalului social;

emitent – entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenţionează să emită instrumente financiare;

entităţi reglementate – persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către A.S.F..;

executarea ordinelor în numele clienţilor – efectuarea operaţiunilor aferente unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele şi pe contul clienţilor;

extras de cont – documentul eliberat la solicitarea proprietarilor de valori mobiliare, în scopul atestării dreptului lor de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare la o anumită dată;

filială – societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la definiţia societăţii-mamă.

finanţarea actelor de terorism – infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

firmă de investiţii – S.S.I.F. definită în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.297/2004 şi orice persoană juridică a cărei activitate principală este prestarea serviciilor de investiţii financiare pe bază profesională. Sunt exceptate din categoria firmelor de investiţii:

 1. a) instituţiile de credit;
 2. b) traderii;
 3. c) S.S.I.F. şi societăţile care sunt autorizate să presteze numai servicii de consultanţă şi/sau preluare şi transmitere a ordinelor de la clienţi fără ca, în ambele cazuri, să deţină fondurile băneşti sau instrumentele financiare ale clienţilor şi care, din acest motiv, nu se pot afla în nici un moment în situaţie de debitor faţă de clienţi.

fond deschis de investiţii – organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue;

fond de investiţii – organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;

fonduri proprii – capitalul de supraveghere calculat în conformitate cu prevederile Reg. UE 575/2013 privind adecvarea capitalului societăţilor de servicii de investiţii financiare ;

formator de piaţă (market maker) – S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piaţă pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comportă ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preţurile afişate de aceasta;

grup – un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual;

grup de distribuţie – reţea de filiale, sucursale şi agenţii aparţinând unor entităţi autorizate şi reglementate de A.S.F., B.N.R., C.S.A. sau alte autorităţi similare acestora care, cu avizul A.S.F.., asistă intermediarul la distribuirea valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice în baza unui contract de distribuire;

holding financiar – o instituţie financiară ale cărei filiale sunt fie în totalitate, fie în principal, instituţii de credit, firme de investiţii, sau alte instituţii financiare, cel puţin una dintre acestea fiind o instituţie de credit sau o firmă de investiţii;

 

indice bursier– indicator statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare şi a preţurilor acestora pe pieţele respective.

informaţie privilegiată – o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, informaţia privilegiată înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate.

insolvabilitatea – acea stare a entităţii autorizate, aflată în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilităţile băneşti proprii;
 2. b) retragerea autorizaţiei entităţii reglementate, în conformitate cu prezenta lege şi reglementările A.S.F., ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară a entităţii autorizate aflate în administrare specială.

instituţie de credit – entitate definită conform art.1 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare;

Instrumente ale pieţei monetare: instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare.

Instrumente financiare:

 1. valori mobiliare;
 2. instrumente ale pieţei monetare;
 3. titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 4. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti;
 5. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii (o rată) şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
 6. opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
 7. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
 8. instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
 9. contracte financiare pentru diferenţe;
 10. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat;
 11. alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislaţiei europene.

Instrumente financiare derivate: instrumentele financiare definite anterior la lit. d)-j), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale A.S.F. Instrumente financiare derivate au ovaloare care depinde de evoluția altui instrument financiar, denumit activ suport.

 

intermediari– societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze următoarele servicii de investiţii financiare:

 1. preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 2. executarea ordinelor în numele clienţilor;
 3. tranzacţionarea pe cont propriu;
 4. administrarea portofoliilor;
 5. consultanţa pentru investiţii;
 6. subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
 7. plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
 8. administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare;
 9. servicii conexe:

(i)  păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;

(ii)  acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;

(iii)  consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;

(iv)  servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;

(v) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;

(vi)  servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

(vii)  serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la lit. a)-h), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.

investitor – orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare.

investitor calificat-persoanele sau entităţile care, potrivit reglementărilor ASF:

 1. se încadrează în categoria de clienţi profesionali;
 2. sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali.

investiţie compensată – investiţia a cărei restituire e asigurată până la concurenţa plafonului de compensare;

închiderea unei poziţii deschise – stingerea de către client, membrul compensator/noncompensator sau casa de compensare/contrapartea centrală a obligaţiilor contractuale dintr-o poziţie deschisă, fie prin asumarea unei poziţii de sens contrar, fie prin livrarea activului suport, fie prin exercitarea dreptului conferit de opţiune;

Legături strânse: situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

 1. participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
 2. control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control.

Lichiditate: capacitatea unei entităţi de a-şi onora datoriile pe termen scurt, prin deţineri de active lichide (numerar, conturi la bănci, investiţii pe termen scurt, alte active foarte lichide). Un activ este considerat lichid dacă poate fi uşor transformat în numerar. Din perspectiva pieţelor financiare, instrumentele tranzacţionate prezintă lichiditate dacă tranzacţiile importante pot fi efectuate fără ca preţul de piaţă să fie afectat semnificativ. Un volum mare de tranzacţii într-o piaţă facilitează lichiditatea.

manipularea pieţei înseamnă:

 1. tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:
  1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;
  2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;
 2. tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
 3. diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri. Fac excepţie persoanele care execută tranzacţii sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată, aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată.

Fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei:

 1. acţiunea unei persoane sau a unor persoane, care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
 2. vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieţei, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor de închidere;
 3. beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă şi eficientă.

Marcarea la piaţă: actualizarea, pe baza preţului de cotare, în timpul şi la închiderea şedinţei de tranzacţionare, a conturilor în marjă, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea la nivelul preţului curent al pieţei a poziţiilor deschise.

marjă – nivelul minim al sumei constituite în contul în marjă deschis la depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală sau la membrul compensator, pe care atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul, precum şi vânzătorul de opţiuni trebuie să îl menţină pentru garantarea poziţiilor deschise înregistrate în numele său;   Marja poate fi constituită din următoarele categorii de active:

 • fonduri băneşti, inclusiv valute străine cu luarea în considerare a riscului valutar;
 • titluri de stat cu scadenţa mai mică de 12 luni ;
 • obligaţiuni garantate integral de stat;
 • acţiuni şi obligaţiuni corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată care îndeplinesc criteriile de lichiditate impuse de casa de compensare/contrapartea centrală.

membrii Fondului – intermediarii definiţi conform art. 2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi societăţi de administrare a investiţiilor definite conform art 53 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii şi care plătesc contribuţiile la Fond conform prezentului regulament;

membru – entităţile menţionate la art.42 alin.(1) din prezentul regulament, care pot să deschidă conturi de valori mobiliare la depozitarul central prin intermediul cărora pot să transfere valorile mobiliare păstrate la acesta şi să-şi exercite toate drepturile de proprietate în legătură cu respectivele valori mobiliare;

membru compensator – intermediar definit conform art.2 alin.(1), pct.14 din Legea nr.297/2004 care îndeplineşte cerinţele de admitere stabilite de reglementările casei de compensare/contrapărţii centrale şi care a încheiat contract de compensare – decontare cu   casa de compensare/contrapartea centrală;

membrul noncompensator – intermediarul definit conform art.2 alin.(1), pct.14 din Legea nr.297/2004 sau traderul autorizat conform art.30 din Legea nr.297/2004, admis în sistemul de compensare-decontare prin intermediul unui membru compensator;

mijloace electronice de comunicare – echipamente electronice pentru procesarea (inclusiv digitală), stocarea şi transmiterea datelor prin folosirea cablurilor, undelor radio, fibrelor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

mijloace de comunicare la distanţă – orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii de investiţii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului

ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă – persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobilare;

ofertă publică de preluare – oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;

ofertă publică de schimb – oferta publică de valori mobiliare în cadrul căreia ofertantul oferă/acceptă în schimbul valorilor mobiliare pe care intenţionează să le cumpere/vândă, alte valori mobiliare;

ofertă publică de valori mobiliare – înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobilare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului   de valori mobiliare prin intermediari financiari;

operatori – persoane fizice care au cel puţin studii medii şi care activează pe piaţa de capital;

operator independent (systematic internaliser) – S.S.I.F. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Titlului III, Cap. III, Secţiunea 2 din Regulamentul 15/2005;

ordin – instrucţiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar;

ordin limită – ordinul de a cumpăra sau vinde un instrument financiar la un preţ specificat sau mai bun decât acesta şi într-o cantitate specificată;

organisme de formare profesională – entităţile care pot fi atestate de A.S.F.să desfăşoare cursuri de pregătire profesională pentru operatorii şi specialiştii piețelor reglementate de A.S.F. şi care includ, fără a se limita la acestea: asociaţii profesionale, instituţii de învăţământ superior şi operatori de piaţă.

organisme de plasament colectiv  entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările A.S.F.

participant este un intermediar autorizat, o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare. Conform regulilor de funcţionare a sistemului, acelaşi participant poate să acţioneze în calitate de contraparte centrală, de casă de compensare sau de agent de decontare ori să execute toate aceste sarcini, sau numai o parte din ele;

participant indirect este o instituţie de credit care poate să transmită ordine de transfer în sistem, în temeiul unei relaţii contractuale cu o instituţie participantă în sistem care execută ordine de transfer în cadrul acestuia.

persoană – orice persoană fizică sau juridică;

persoane care acţionează în mod concertat: două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat:

 1. persoanele implicate;
 2. societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;
 3. o societate comercială cu membrii consiliului său. de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
 4. o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri.

 persoane implicate:

 1. persoane care controlează sau sunt controlate de către ian emitent sau care se găsesc sub ian control comun;
 2. persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
 3. persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
 4. soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) – c);
 5. persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.

persoane semnificative: membrii consiliului de administraţie şi/sau ai consiliului director şi/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executivă, actuarul, conducătorii activităţilor de asigurări/intermediere financiară etc., persoanele desemnate în funcţii de conducere specifice domeniului financiar, membrii consiliilor directoare ale entităților supravegheate de A.S.F.

piaţă reglementată: un sistem multilateral, administrat de către un operator de piaţă, ce reuneşte sau facilitează reunirea unor terţe părţi care achiziţionează sau vând instrumente financiare în cadrul sistemului şi în concordanţă cu regulile nediscreţionare ale acestuia, într-o manieră ordonată și transparent şi care este autorizat de către autoritatea competentă din statul respectiv şi funcţionează în conformitate cu cerinţele acelei autorităţi competente.

plafon de compensare – nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor;

ponderi de risc – gradele de risc de credit aplicabile contrapărţilor relevante în conformitate cu prevederile Anexei I din prezentul regulament. Activele care constituie creanţe asupra firmelor de investiţii din statele membre sau faţă de firmele de investiţii recunoscute din state nemembre şi alte expuneri faţă de acestea şi expunerile asumate faţă de case de compensare recunoscute şi faţă de burse recunoscute vor avea atribuite aceleaşi ponderări ca şi în cazul în care contrapartea relevantă este o firmă de investiţii .

portofoliu:totalitatea instrumentelor financiare deținute de un investitor, care poate include acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate şi alte instrumente financiare.

portofoliul tranzacţionabil (trading book):portofoliulunei S.S.I.F., format din:

 1. poziţiile proprii pe instrumente financiare şi mărfuri care sunt deţinute pentru revânzare şi/sau care sunt luate de către S.S.I.F. cu intenţia de a beneficia, pe termen scurt, din diferenţele prezente şi/sau aşteptate dintre preţurile lor de cumpărare şi vânzare, sau de pe urma altor variaţii de preţ sau de rată a dobânzii, şi poziţii pe instrumente financiare şi mărfuri, decurgând din cumpărări şi vânzări simultane efectuate în cont propriu (matched principal broking), sau poziţii deţinute pentru a acoperi alte elemente din portofoliul tranzacţionabil;
 2. acele expuneri sub forma taxelor, comisioanelor, dobânzilor, dividendelor şi marjelor pe instrumentele financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată care sunt în mod direct legate de elementele incluse în portofoliul tranzacţionabil;
 3. expunerile datorate tranzacţiilor nedecontate, tranzacţiilor incomplete şi instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, expunerile datorate contractelor repo şi operaţiunilor de oferire de titluri/mărfuri cu împrumut, care se bazează pe titluri/mărfuri incluse în portofoliul tranzacţionabil, iar, cu aprobarea A.S.F., acele expuneri datorate contractelor reverse repo şi operaţiunilor de luare de titluri/mărfuri cu împrumut, dacă acestea îndeplinesc anumite condiţii.

poziţii deschise – totalitatea instrumentelor financiare derivate tranzacţionate, înregistrate la casa de compensare/contrapartea centrală, care nu au ajuns la scadenţă sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligaţii nu au fost stinse;

practicile de piaţă acceptate practicile utilizate în cadrul uneia sau a mai multor pieţe şi care sunt agreate de A.S.F., în legătură cu monitorizarea unor posibile acțiuni de abuz de piață.

preţul de cotare – preţul la care se realizează marcarea la nivelul curent al pieţei în conformitate cu regulile stabilite de către casa de compensare/contrapartea centrală.

procedura de insolvabilitate – procedura colectivă prevăzută de Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau de legislaţia străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor;

procură specială – formular tip care permite reprezentarea acţionarilor într-o singură AGA;

programul de ofertă – un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;

riscul de credit – riscul cauzat de pierderea intervenită ca urmare a falimentului debitorilor în legătură cu activele cu risc, bilanţiere şi extrabilanţiere, altele decât cele incluse în portofoliul tranzacţionabil.

risc de poziţie – riscul asumat de S.S.I.F., intervenit ca urmare a schimbării preţurilor instrumentelor financiare din cauza unor factori legaţi de mişcările pieţei şi de situaţia emitenţilor respectivelor instrumente financiare.

Servicii şi activităţi de investiţii

1.Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare

2.Executarea ordinelor în numele clienţilor

3.Tranzacţionarea pe cont propriu

4.Administrarea de portofolii

5.Consultanţă de investiţii

6.Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu

angajament ferm

7.Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm

8.Operarea unui SMT

9.Operarea unui SOT

Servicii auxiliare

1.Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi

serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea

şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea şi

administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă „serviciul de

administrare centralizată” prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE)

 1. 909/2014.

2.Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei

tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată firma

care acordă creditul sau împrumutul

3.Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia

industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de

întreprinderi

4.Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea

serviciilor de investiţii

5.Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de

recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare

6.Serviciile legate de subscriere

7.Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta

secţiune sau în secţiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în

secţiunea C pct. 5-7 şi 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de

investiţii sau a serviciilor auxiliare.

sistem alternativ de tranzacţionare – un sistem care pune în prezenţă mai multe părţi   care cumpără şi vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare;

sistemul de compensare-decontare-sistem autorizat specific pieței de capital, reprezentând o convenţie încheiată între 3 sau mai mulţi participanţifără a lua în considerare un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune şi contracte standardizate pentru execuţia ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participanţi.

societatea de administrare a investiţiilor S.A.I.) este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei A.S.F.

societăţile de servicii de investiţii financiare ( S.S.I.F.) sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr.31/1990, care funcţionează numai în baza autorizaţiei A.S.F. și prestează cu titlu professional, în limita autorizației acordate, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe acestora, având astfel obiect exclusiv de activitate.

societate-mamă – persoana juridică aflată faţă de o entitate cu personalitate juridică, denumită în continuare filială/entitate, în una dintre următoarele situaţii:

 1. deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;
 2. are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respective şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei filiale/entități;
 3. are dreptul de a exercita o influenţă semnificativă/dominantă asupra filialei/entității la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei filiale/entităţi;
 4. este acţionar sau asociat al unei filiale/entități şi:
 1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciţii financiare, sau
 2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot.

state membre – statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;

stat membru de origine :

 1. a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii de investiţii financiare sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;
 2. b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzacţionare; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;
 3. c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se află sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;

stat membru gazdă :

 1. a) statul membru în care o societate de servicii de investiţii financiare sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;
 2. b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;

sucursală – structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;

tip de valori mobiliare – cuprinde valori mobiliare care conferă aceleaşi categorii de drepturi asupra emitentului sau drepturi de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb (cum ar fi acţiuni, obligaţiuni, warante, drepturi de preferinţă).

titluri – cuprind următoarele instrumente:

 1. a) valori mobiliare;
 2. b) titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv;
 3. c) instrumente ale pieţei monetare;
 4. d) contracte futures financiare, inclusiv contractele similare cu decontare finală în fonduri;
 5. e) contractele forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;
 6. f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
 7. g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) -d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii.

titlu convertibil – reprezintă un instrument care, la opţiunea deţinătorului poate fi schimbat cu un alt instrument, de obicei titluri de capital asupra emitentului;

titluri de participare – unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora;

titluri de capital – acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;

titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital – toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

tranzacţie cu numerar – orice tranzacţie care implică încasări şi plăţi de sume de bani în numerar;

tranzacţie exceptată –dobândirea respectivei poziţii reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului:

 1. în cadrul procesului de privatizare;
 2. prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare;
 3. în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mamă;
 4. în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora.

tranzacţii în marjă – tranzacţiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului său fie cu valori mobiliare – în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vânzări în lipsă, fie cu instrumente financiare derivate;

tranzacţionarea pe contul clientului – efectuarea oricăror operaţiuni aferente executării unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele şi pe contul clienţilor.

tranzacţionarea pe cont propriu – încheierea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, având la bază capitalul propriu;.

tranzacţie suspectă –  operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre entitățile reglementate, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

valori mobiliare :

 1. a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital;
 2. b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital;
 3. c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată;

valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat – valori mobiliare de acelaşi tip şi/sau clasă emise continuu ori în cel puţin două tranşe distincte pe o perioadă de 12 luni.

vânzare în lipsă – vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vânzării.

warrant – un instrument care oferă deţinătorului dreptul de a cumpăra un activ suport la un preţ stabilit până la sau la data expirării warrantului. Acesta poate fi decontat prin livrarea activului suport însuşi sau prin decontare în numerar.