Beneficiarii persoane fizice care optează pentru plata sumelor la BANCĂ se vor prezenta în unitățile Băncii Transilvania pentru a ridica sumele cuvenite și vor prezenta:

 • Act de identitate valabil, cu poza,  care să aibă înscris CNP (codul numeric personal): buletin de identitate/carte de identitate sau pasaport;
 • Dacă beneficiarii sumelor împuternicesc o altă persoană să ridice sumele, aceasta va prezenta:
  • procură specială autentica care să conțină expres mandatul acordat în vederea ridicării sumelor (încheiată prin notariat, copia urmând a se reține la Banca);
  • actul de identitate al împuternicitului (buletin de identitate/carte de identitate sau pasaport) în original și copie (copia urmând a se reține la Banca);
 • Pentru beneficiarii sumelor care sunt persoane cu dizabilități – prin curator:
  • Cartea de identitate a actionarului (cu codul numeric personal);
  • Documentul juridic care stabilește curatela (fotocopie);
  • Cartea de identitate a curatorului.
 • Pentru beneficiarii persoane fizice decedate se va prezenta:
  • Certificat de moștenitor în care să fie precizat în mod expres numele decedatului, CNP-ul decedatului, suma ce trebuie ridicată și ce reprezintă aceasta, precum și numele, prenumele și CNP-ul moștenitorilor; În cazul mai multor moștenitori, este necesară prezența la banca în momentul ridicării a tuturor moștenitorilor sau procura autentică pentru o altă persoană în cazul în care unul sau mai mulți moștenitori nu se pot prezenta la bancă în acel moment;
  • Act de identitate în original al moștenitorilor sau împuternicitului (o copie se reține la bancă);

 

Beneficiarii persoane juridice rezidente care au optat pentru plata sumelor la BANCA se vor prezenta în unitățile Băncii Transilvania pentru a ridica sumele cuvenite prin intermediul reprezentantului legal, care va prezenta:

 • copie legalizată a certificatului de înregistrare a beneficiarului persoana juridică (în original);
 • certificat constatator al beneficiarului persoana juridică care atestă reprezentanții legali ai acestuia (nu mai vechi de 30 de zile);
 • actul de identitate în original al reprezentantului legal al beneficiarului persoana juridică
 • împuternicire specială în forma autentică în original și actul de identitate în original al împuternicitului.

 

Eliberarea sumelor se poate face:

 • în numerar lei – situație în care beneficiarii vor primi chitanță;
 • prin transfer intrabancar/interbancar în lei la ghișeul băncii – situație în care beneficiarii vor primi dispoziție de transfer.